Instal·lem tarima sintètica en aquesta casa de Tiana anivellant tot l'exterior i forrem també la zona adjacent a la piscina

TarimaSinteticaTiana3
TarimaSinteticaTiana6

Què vam fer

En aquest jardí de Tiana ens trobem amb diferents nivells i tipus de sòl: tarima natural, gespa i rajola. Plantegem com a solució anivellar tot el jardí a un sol nivell i igualar l'acabat de tot el terra.

Instal·lem tarima tecnològica d'un color gris perfecte per a exterior per la durabilitat i perquè evita que es vegi la brutícia. A més, és un terra fàcil de netejar.

Materials

Tarima sintètica de color gris

Cargols inox

Rastrell de pi cuperitzat